קטע:מצודות על משלי יד ל

מצודת דוד

"חיי בשרים" - מי שיש לו לב רפוי, ואינו מקשה לבו לנטור קנאה, הוא לו לחיי בשרים, כי לא ידאג איך ובמה ינקום נקם; אבל המקשה לבו ונוטר קנאה, הוא סבה להביא רקבון בעצמותיו להתמדת הדאגה.

מצודת ציון

"חיי" - ענין רפואה, כמו (ישעיהו לח): "וימרחו על השחין ויחי".

"מרפא" - מלשון רפיון, עם שהיא באל"ף, כמו (ירמיהו לח): "על כן הוא מרפא".

"קנאה" - ענינו כעס, וכן (דברים לב): "קנאוני בלא אל".