קטע:מצודות על משלי יד כח

מצודת דוד

"ברב עם הדרת מלך" - הדרת מלך נראה בעבור רוב העם אשר איתו.

"ובאפס" - וכשאין עמו עם רב, אזי נראה הדרתו במה שהרוזנים יחתו ויפחדו מפניו; והוא למשל לומר: הדרת המקום הוא כשרבים עושים את המצוה, ואם מועטים המה - אם יעשוהו ביתר שאת ובכונה רצויה הם המהדרים את המקום.

מצודת ציון

"ובאפס" - ענינו כמו באין, וכן (ישעיהו מה): "אפס בלעדי".

"לאום" - אומה.

"מחתת" - שבר ופחד.

"רזון" - ענינו כמו שר, וכן (שופטים ה): "האזינו רוזנים".