מצודות על משלי יד יט

מצודת דוד

"שחו" - בסוף הדבר יהיו הרעים כפופים ונכנעים לפני הטובים, והרשעים יסבבו על שערי בית צדיק לשאול לחם.

מצודת ציון

"שחו" - ענין כפיפה והשפלה, כמו (ישעיהו ב): "וישח אדם".