מצודות על משלי יד יח

מצודת דוד

"יכתירו" - אוחזים בדעת, ועושים אותה כתר לראשם ויתפארו בה.

"נחלו" - ר"ל אוחזים באולתם כאדם בנחלתו.