קטע:מצודות על משלי יד טז

מצודת דוד

"חכם ירא" - החכם יפחד מדבר המפחיד ונשמר ממנו, ולזה הוא סר מן הרעה ולא תבוא עליו; אבל הכסיל מתמלא עברה להתקצף על כל, ובוטח בעצמו שלא יאונה לו רעה, ולא כן הוא; וקיצר בדבר המובן מעצמו.

מצודת ציון

"מתעבר" - מלשון עברה וכעס.