מצודות על משלי יג ח

מצודת דוד

"כופר" - מהעושר יוכל איש לפדות נפשו כאשר יתן ממנו לדל, וזהו כאשר הרש לא שמע גערה ולא הכלימו בעת הנתינה.

מצודת ציון

"כופר" - פדיון.

"גערה" - צעקת נזיפה.