קטע:מצודות על משלי יא כז

מצודת דוד

"שוחר טוב" - הדורש אחר טובות בני אדם וחפץ בהם, יבקש בזה רצון מה', כי על-ידי-זה ירוצה לו.

"ודורש" - אבל הדורש אחר רעות בני אדם, ובה הוא חפץ, אזי הרעה ההיא תבוא עליו.

מצודת ציון

"שוחר" - ענין דרישה, כמו (תהלים עח): "ושחרו אל".