קטע:מצודות על משלי יא כה

מצודת דוד

"נפש ברכה" - החפצה הוספת טובה לזולת, גם היא תדושן.

"ומרוה" - המשביע את העניים, גם הוא ישבע טוב.

מצודת ציון

"ברכה" - כל לשון ברכה ענינו הוספת טובה.

"תדשן" - מלשון דשן ושמן.

"ומרוה" - ענין שביעה, כמו (ישעיהו נח): "כגן רוה".