מצודות על משלי ט י

מצודת דוד

"תחלת" - יראת ה' היא תחילת החכמה, כי היראה מביאה לידי חכמה.

"ודעת קדושים" - לקדש עצמו במותר לו, מביא לידי בינה.