מצודות על משלי טז יט

מצודת דוד

"טוב" - יותר טוב להיות שפל רוח להתחבר עם הענוים, אף אם מעט ירויח עמהם, מלהיות מחלק שלל רב מאשר ירויח עם הגאים, כי פן ילמד ממעשיהם,.

מצודת ציון

"שלל" - הון רב.