מצודות על משלי טז יא

מצודת דוד

"פלס" - הנה, יש ביד ה' פלס ומאזנים לשקול בהם משפט תשלומין, ומעשהו בדבר התשלומין הוא כמו כל אבני כיס, הם אבני המשקל הנתונים באמתחת, ויש שם רבי המשקל וקטני המשקל, וכן ישקול המקום תשלומין לכל אחד לפי הגמול.

מצודת ציון

"פלס" - ענין יושר, כמו (משלי ד): "פלס מעגל רגליך".. והושאל על מטה המאזנים, כי הוא מיישר את המשקל.

"כיס" - אמתחת ושק.