מצודות על משלי טו לב

מצודת דוד

"פורע" - המבטל את המוסר הוא מואס נפשו, כי מה ראה שאינו חושש בתקנתה?

"קונה לב" - יקנה בזה לב חדש ומשכיל.

מצודת ציון

"פורע" - ענין השבתה וביטול, כמו (משלי א): "ותפרעו כל עצתי".