מצודות על משלי טו ל

מצודת דוד

"מאור עינים" - הארת עינים בדבר המסופק ישמח לב, כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות.

"שמועה טובה" - בדבר חידושי התורה.

מצודת ציון

"תדשן" - ענין שומן.