מצודות על משלי טו יא

מצודת דוד

"שאול" - הקבר והגיהנם המה נגד ה' ויודע כל אשר בהם, ומכל שכן שיודע הוא כל מחשבות לבות בני אדם.

מצודת ציון

"אף כי" - ענינו כמו כל שכן, וכן (יחזקאל טו): "אף כי אש אכלתהו".