מצודות על משלי טו ט

מצודת דוד

"דרך רשע" - ההולך לעשות רשע, ועם שלא עשאה.

"ומרדף" - הרודף לעשות צדקה, אף אם נאנס ולא עשאה, מכל-מקום יאהב לה'.