קטע:מצודות על משלי טו ח

מצודת דוד

"תועבת ה'" - כשעדיין לא שבו מרשעם, ולא התפללו על המחילה.

"ותפלת ישרים" - השואלים מחילה בעת הבאת הזבח, התפלה ההיא היא לרצון לה'.