מצודות על משלי טו ז

מצודת דוד

"יזרו דעת" - המה מפזרים את הדעת ללמד לכל.

"לא כן" - ר"ל לא כן יחפצו ללמוד כאשר החכמים חפצים ללמד.

מצודת ציון

"יזרו" - ענין פיזור כמו (איוב יח): "יזורה על נוהו גפרית".