מצודות על משלי טו ו

מצודת דוד

"חוסן רב" - מחוזק הוא מאד, ולא יחרב.

"ובתבואות" - בעת בוא בו הרשע, נשחת הבית ההוא.

מצודת ציון

"חוסן" - ענין חוזק, כמו (עמוס ב): "וחסון הוא כאלונים".

"ובתבואת" - מלשון ביאה.

"נעכרת" - מלשון עכירה ובלבול, כמו (בראשית לד): "עכרתם אותי".