מצודות על משלי טו ה

מצודת דוד

"ינאץ" - ימאס את המוסר וממאן לקבלו.

"ושומר" - השומר בלבו את החכמה יתחכם בסופו.

מצודת ציון

"ינאץ" - ימאס.

"יערים" - מלשון ערמה והשכל.