מצודות על משלי טו ב

מצודת דוד

"תיטיב דעת" - תתקן את הדעת, כי אף אמרי דעת ידבר בתקון נמרץ ובמלות קצרות. אבל פי כסילים, אף דברי אולת ירבו באמרים כמעיין הנובע.

מצודת ציון

"תיטיב" - ענין תקון, כמו "ותיטב את ראשה" (מלכים ב ט).

"יביע" - ענין דבור, כמו "יביע אומר" (תהלים יט), והוא מושאל ממעיין הנובע מים רבים.