קטע:מצודות על משלי ח כג

מצודת דוד

"מעולם" - מימות עולם אני נסוכה ומושלת.

"מראש" - אני מן הראשונים, מהקודמים לבריאת הארץ. כי אמרו רז"ל: שבעה דברים קדמו לבריאת העולם, והתורה אחת מהם.

מצודת ציון

"נסכתי" - ענין ממשלה, כמו (יהושע יג): "נסיכי סיחון".