קטע:מצודות על משלי ח יד

מצודת דוד

"לי עצה" - בי ימצא עצה להנצל מיד היצר הרע המסית.

"ותושיה" - ר"ל: על ידי יותש כח היצר הרע.

"אני בינה" - אני הנותן בינה להלחם למולו.

"לי גבורה" - על ידי יתגבר עליו. וכפל הדבר פעמים הרבה כדרך המליצה ולחזוק הענין.

מצודת ציון

"ותושיה" - תשות הכח.