מצודות על משלי ח ו

מצודת דוד

"נגידים" - ר"ל דברים חשובים ונכבדים.

"ומפתח שפתי" - מה ששפתי פותחים לדבר המה דברים מישרים. וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"נגידים" - שרים וחשובים.