מצודות על משלי ז כו

מצודת דוד

"הפילה" - הזונה המחלקת אמריה.

"ועצומים" - מספר עצום ורב.

מצודת ציון

"חללים" - הרוגים.