קטע:מצודות על משלי ז טז

מצודת דוד

"מרבדים" - קשטתי מטתי בקישוט הראוי.

"חטובות" - בדי המיטה המה חטובות ביושר רב, ומסורגים המה במיתרי פשתן הבא ממצרים, הנאות ביותר.

מצודת ציון

"מרבדים" - מצעות נאים לקשוט, כמו (משלי לא): "מרבדים עשתה לה".

"ערשי" - מטתי, כמו (תהלים קלב): "ערש יצועי".

"חטובות" - ענין כריתה וחתוך, כמו (יהושע ט): "חוטבי עצים".

"אטון" - תרגום של (שמות כו): "מיתריהם" הוא "אטוניהון".