מצודות על משלי ז ט

מצודת דוד

"בנשף" - בעת הנשף, למען לא יראוהו אנשים.

"בערב וגו'" - הוא כפל ענין, כדרך המליצה.

מצודת ציון

"בנשף" - ענין חושך, כמו (תהלים קלט): "אך חושך ישופני".

"באישון לילה" - בשחרות הלילה, כמו (משלי כ): "באישון חושך".