מצודות על משלי ז ב

מצודת דוד

"וחיה" - בעבורם תחיה.

"ותורתי" - מוסב על מלת שמור, לומר: שמור תורתי כאישון עיניך.

מצודת ציון

"כאישון" - הוא בת העין, ובעבור קטנות צורת האיש הנראה בה קרוי אישון, כמו (שמואל ב יג): "האמינון אחיך", שבאה תוספות הנו"ן להקטינו ולהשפילו.