מצודות על משלי ו כו

מצודת דוד

"כי בעד אשה זונה" - בעבור חמדת אשה זונה בא האדם לרב העוני, עד כי ישאל ככר לחם.

"תצוד" - בחלקת אמריה תצוד את הנפש, עם שהיתה יקרה ונקיה מעוון.

מצודת ציון

"ככר לחם" - כן נקרא לחם שלם.