מצודות על משלי ו יא

מצודת דוד

"ובא כמהלך" - בעבור זה יבוא לך עניות פתאום, כאורח המהלך בדרך, הבא פתאום לבית מלונו ולא נודע טרם בואו.

"ומחסורך" - דבר המחסר עושרך מהרה יבא, כאיש המלובש במגן לרדת אל המלחמה, שאין דרכו להתעכב בדרך מהלכו.

מצודת ציון

"ראשך" - ענין עוני ודלות, כמו (משלי י): "ראש עשה כף רמיה".