מצודות על משלי ו ז

מצודת דוד

"אשר אין לה קצין" - להכריחה על מעשיה להכין מאכלה לבל תגזול מחברתה.

מצודת ציון

"קצין" - שר ומושל.