מצודות על משלי ו ה

מצודת דוד

"הנצל כצבי" - ראה להנצל במהירות כצבי הממהר לברוח מיד הלוכדו כשימצא מנוס.

"מיד יקוש" - מיד מוקש הפח.