מצודות על משלי ו ג

מצודת דוד

"עשה זאת איפוא בני" - ר"ל: עתה עשה זאת בני והנצל מיד המלוה, כי באת בידו ונתחייבת לו.

"לך התרפס" - היה לו למרמס הרגל, ר"ל הכנע עצמך לפניו.

"ורהב רעך" - החזק והמשל רעך על עצמך.

מצודת ציון

"אפוא" - כמו עתה, וכן (ישעיהו כב): "מה לך אפוא".

"התרפס" - ענין דריסה ורמיסה, כמו (דניאל ז): "ושארה ברגלה רפסה".

"ורהב" - ענין התחזקות, כמו (ישעיהו ג): "ירהבו הנער בזקן".