מצודות על משלי ד כד

מצודת דוד

"הסר ממך" - ר"ל: אל תעשה דבר שיהא בו מקום לבני אדם לרנן אחריך. וירמוז הרנון בעקימת הפה ונטיית השפתים, כדרך המרננים ברמז.

מצודת ציון

"ולזות" - ענין נטיה ועקימה.