קטע:מצודות על משלי ד יט

מצודת דוד

"כאפילה" - כהולכים בדרך חשיכה, ולא ידעו במה יוכלו להכשל להיות נשמר ממנו, ר"ל: שוגים בדעתם ותועים מדרך האמת, ואינם יודעים ממה להזהר.