מצודות על משלי ד יח

מצודת דוד

"ואורח צדיקים" - האורח שהצדיקים הולכים בו הוא כאור היום, המזהיר והולך ומאיר בכל פעם יותר עד אשר יכון היום בשלימותו, והוא חצות היום; ר"ל, בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה.

מצודת ציון

"נוגה" - ענין הארה, כמו (תהלים יח): "מנוגה נגדו".

"הולך ואור" - ר"ל בכל פעם יותר, וכן (איוב לא): "וירח יקר הולך".