מצודות על משלי ד יז

מצודת דוד

"לחם רשע" - ר"ל הבא מגזל.

"חמסים" - הבא מחמס.