מצודות על משלי ד יד

מצודת ציון

"תאשר" - ענין הלוך ופסיעות, כמו (משלי ט): "ואשרו בדרך בינה".