קטע:מצודות על משלי ד טז

מצודת דוד

"כי לא ישנו" - ההולכים בדרך ההוא לא יוכלו לישן אם לא יעשו הרעה.

"אם לא יכשילו" - את אחרים, וכפל הדבר במ"ש.