מצודות על משלי ד טו

מצודת דוד

"פרעהו" - בטל הדרך ההוא ואל תעבור בו, נטה מעליו "ועבור" ממנו.

מצודת ציון

"פרעהו" - ענין ביטול והשבתה, כמו (משלי א כה): "ותפרעו כל עצתי".

"שטה" - ענין הטיה והסרה, כמו (משלי ז כה): "אל ישט אל דרכיה".