קטע:מצודות על משלי ג לג

מצודת דוד

"מארת ה'" - ר"ל: העושר אשר בבית הרשע קללת ה' היא, כי שמורה לרעתו, ותחשב א"כ אם כן לקללה.

"יברך" - מוסב על ה', לומר שהוא יברך את אשר בנוה הצדיקים, ר"ל: לברכה תחשב, כי ישפיעו מטובם לדל ויקבלו גמול.

מצודת ציון

"מארת" - מלשון ארור.

"ונוה" - מדור, כמו (ירמיהו מט): "נוה איתן".