מצודות על משלי ג טז

מצודת דוד

"אורך ימים" - ר"ל: על ידה ישיג אורך ימים ועושר וכבוד.

ורז"ל אמרו: למיימינים בה, לעוסק לשמה, היא לו לאורך ימים, וכל שכן עושר וכבוד; אבל למשמאילים בה, לעוסקים שלא לשמה, עם כל זה יהיה עושר וכבוד.