מצודות על משלי ב טו

מצודת דוד

"ארחותיהם עקשים" - ר"ל: אין חברה ישרה בכל דרכי למודם.

מצודת ציון

"עקשים" - עקומים.

"ונלוזים" - נוטים מדרך הישר, וכן "ונלוז דרכיו בוזהו".