קטע:מצודות על משלי א לג

מצודת דוד

"ושומע לי" - זהו סוף דברי החכמה, שאמרה: אבל השומע לי ישכון בטח מן פחד רעה,

ר"ל: בטוח יהיה שלא תבוא עליו פחד רעה.

מצודת ציון

"ושאנן" - ענין השקט, כמו (איוב יב): "לעשתות שאנן".