מצודות על משלי א כב

מצודת דוד

"ולצים" - מוסב על עד מתי האמור בתחלת המקרא, וכן וכסילים וגו'.

מצודת ציון

"פתים" - כמו פתאים, ר"ל שוטים הנפתים מהר.