קטע:מצודות על משלי א יז

מצודת דוד

"כי חנם" - ר"ל כמו שנדמה בעיני כל בעל כנף שעל חנם פרושה הרשת,

ואין הכוונה על הלכידה, ומתוך כך יורד בתוכה לאכול מהזרעונים אשר בה -

מצודת ציון

"מזורה" - ענין פזור ופרישה, כמו (משלי כ): "מזרה בעיניו כל רע".

"בעלי כנף" - הצפרים שיש להם כנפים.