מצודות על משלי א ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לקחת" - ללמוד מוסר מחוכם.

"צדק" - היא עבודת האלהים, "ומשפט" - מה שבין אדם לחבירו, "ומשרים" - בדבר המדות והנהגת האדם.

מצודת ציון

"לקחת" - ענין ידיעה ולימוד, כמו (משלי ד): "לקח טוב נתתי לכם".