פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יב יא

מצודת דוד

"ויצרו" - עשו בהם צורת מטבע להוציאם בהוצאה ומנו המטבעות

"והכהן הגדול" - לא בעצמו כי אם פקידו בא במקומו וכן מפורש בדברי הימים (שם פסוק יא)

"ויהי כראותם" - בכל עת כשראו שיש בו הרבה כסף

מצודת ציון

"ויצורו" - מלשון צורה

"וימנו" - מלשון מנין ומספר