מצודות על מלכים ב ו לב


מצודת דוד

"הלא קול" - עודו מדבר עמהם אמר הלא עתה נשמע לי בנבואה קול רגלי אדוניו המלך אשר הולך אחרי המלאך אשר שלח

"ראו וגו'" - הסתכלו עת ביאת המלאך לפה וסגרו אז את הדלת ודחקוהו עם הדלת אל החוץ

"בן המרצח" - את אחאב קורא מרצח לפי שמה שהרגה איזבל את כל הנביאים היה בהסכמת דעת אחאב

"בטרם" - עד לא בא השליח אמר אלישע אל הזקנים הראיתם רצה לומר האם אתם נותנים לב לדבר הזה אשר שלח בן המרצח להסיר ראשי כי בנבואה נאמר לו

"וישלח" - המלך שלח אל אלישע לפני בואו שמה לשמרו לבל יברח עד יבא הוא ולהרגו בפניו

מצודת ציון

"הראיתם" - בה"א השאלה

"ולחצתם" - ענין דחק