קטע:מצודות על מלכים ב ד א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לעבדים" - בעבור חוב הממון

"ואשה וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (זוהר חדש רות פב ב) שהיתה אשת עובדיה והנושה היה יהורם בן אחאב ובחיי אחאב הלוה לו ממון ברבית לכלכל את הנביאים

מצודת ציון

"והנושה" - המלוה כמו (דברים כד יא)והאיש אשר אתה נושה בו