קטע:מצודות על מלכים ב ב ט

מצודת דוד

"שאל וגו'" - רצה לומר שאל בטרם אלקח מה טובה אעשה לך

"פי שנים" - שתשרה עלי רוח הנבואה במעלה כפולה על מה ששרתה עליך

מצודת ציון

"פי" - ענין חלק וכן (דברים כא יז)פי שנים בכל אשר ימצא לו